„Топлотехнически изпитания на съоръжения в ТЕЦ” е задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Топлоенергетика” на Енергомашиностроителния факултет на ТУ – София, образователно-квалификационната степен “магистър”. Тя се явява естествено продължение на дисциплините: “Горивна техника и технологии”, “Енергийни парогенератори”; „Парни и газови турбини”; „Топлотехнически измервания и уреди” от бакалавърския курс на специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика”.

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат основните топлотехнически изпитания, които се изискват от стандартите, да бъдат провеждани в ТЕЦ. Да се запознаят с обема и същността на „предварителните” опити – тарировка на сечения; оценка на просмукванията на въздух в различни съоръжения и др. Разглежда се съдържанието на "същинските" изпитания, както и се запознават с някои специфични изпитания, които се реализират при изследване на основни и спомагателни съоръжения в ТЕЦ.